English

Създаване на условия за устойчива заетост в “АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД

„Антоан Вилл“ ЕООД е одобрен за бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015”, Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Фирмата спечели финансиране за своя проект с № BG05M9OP001-1.003-0125-C01 „Създаване на условия за устойчива заетост в “АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД чрез разкриване на нови работи места”.

Кратко описание на проекта може да видите тук: (краткото описание)

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau