English

„Антоан Вилл“ ЕООД приключва успешно изпълнението на проект с № BG05M9OP001-1.003-0125-C01

„Антоан Вилл“ ЕООД приключва успешно изпълнението на проект с № BG05M9OP001-1.003-0125-C01 „Създаване на условия за устойчива заетост в “АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД чрез разкриване на нови работни места”, по Оперативна Програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 136 500.11 лв, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ, т.е. 136 500.11 лв. От тях финансирането от Европейския Социален Фонд представлява 116 025.09 лв и националното съфинансиране – 20 475.02 лв. Мястото на изпълнение на проекта е гр. Русе. Срокът за изпълнение на проекта беше 14 месеца, считано от 01 Октомври 2016г. и приключва на 01.12.2017г

Повече информация за реализираните цели и постигнатите резултати от проекта може да прочетете тук

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau