English

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за
„Изработка на визуализационни материали“

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. Антоан Вилл ЕООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за „Изработка на визуализационни материали“.

Предмет на процедурата е: „Изработка на визуализационни материали“, както следва: 1. Информационен плакат (А3) - 2 бр. 2. Визуализационни стикери - 2 бр. 3. Информационна табела - 1 бр.

Прогнозната стойност на процедурата е както следва: 1. Информационен плакат (А3) - 2бр. х 30.00лв. = 60.00лв. без ДДС, съгласно бюджетно подперо 17.1. от т. 5 Бюджет. 2. Визуализационни стикери - 2бр. х 3.50лв. = 7.00лв. без ДДС, съгласно бюджетно подперо 17.2. от т. 5 Бюджет. 3. Информационна табела - 1бр. х 250.00лв. = 250.00лв. без ДДС, съгласно бюджетно подперо 17.3. от т. 5 Бюджет.

Обща индикативна стойност на процедурата: 317.00лв. без ДДС

Срок за подаване на оферти: 08/06/2017 г. Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Съобщението е публикувано и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС:https://www.eufunds.bg/

Описание може да свалите от тук

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau