English

Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „Антоан Вилл“ ЕООД

Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0677-C01 „Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „Антоан Вилл“ ЕООД чрез технологично обновление“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, „Антоан Вилл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за дамска конфекция" по обособени позиции
Обособена позиция 1: Шевни машини за дамска конфекция
Обособена позиция 2: Кроялно оборудване за дамска конфекция
Обособена позиция 3: Шевни машини за довършителни операции”

Тръжната документация е публикувана също на интернет сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС - https://www.eufunds.bg/. Крайният срок за подаване на оферти е до 00:00 часа на 28.09.2016 г. (сряда). Сесията по отваряне на оферти ще се проведе на 29.09.2016г. (четвъртък) от 11:00 ч. в производствената база на „Антоан Вилл“ ЕООД на адрес бул. Христо Ботев №1, п.к. 7015, гр. Русе.

В архивирания файл по-долу може да намерите прикачен пакетът с документи, необходими за кандидатстване по тръжната процедура.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

пакет документи

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau