Развитие на управленския капацитет на "Антоан Вилл" ЕООД
чрез въвеждане на ИКТ базирана система за управление на бизнес процесите в компанията

На 13.03.2017г. между Антоан Вилл ЕООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0515-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, наименование на проекта: „Развитие на управленския капацитет на "Антоан Вилл" ЕООД чрез въвеждане на ИКТ базирана система за управление на бизнес процесите в компанията“.

Общата цел на проекта е да развие управленския капацитет и конкурентоспособността на АнтоанВилл и да спомогне за неговия растеж, чрез:

• Оптимизация на фирменото управление чрез въвеждане на единна ИКТ-базирана система за управление на бизнес процесите и ресурсите в компанията;

• Подобряване на качеството и ефективността от организационните дейности в компанията;

• Насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии във фирмата;

• Постигане на съответствие с актуалните политики за опазване на околната среда.

Заложените цели ще бъдат постигнати чрез успешното изпълнение на дейностите по проекта, които предвиждат придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и необходимото за неговото функциониране хардуерно оборудване.

Успешната реализация на проекта ще доведе до следните конкретни резултати за Антоан Вилл:

• подобряване на конкурентоспособността на Антоан Вилл, чрез подобряване на модела на управление и организация на основните процеси в дейността;

• цялостно по-добро планиране и управление на процесите във фирмата;

• насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии в компанията;

• увеличение на приходите от продажби и подобряване пазарните позиции на дружеството;

• цялостен повишен управленски капацитет и нови възможности за растеж пред Антоан Вилл.

Общата стойност на проекта е 132317.00 лв., от които 92621.90 лв. безвъзмездна финансова помощ, съставляваща 70% от общо допустимите разходи по проекта и 39695.10 лв. собствено финансиране, съставляващо 30% от общо допустимите разходи по проекта.

Срок на изпълнение: 16 месеца

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau