English

АНТОАН ВИЛЛ спечели проект по ОП Иновации и конкурентоспособност

„Антоан Вилл“ ЕООД спечели нов проект №BG16RFOP002-2.001-0677-C01 с наименование „Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „Антоан Вилл“ ЕООД чрез технологично обновление“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Кратко описание на проекта може да видите тук: краткото описание

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau