English

Антоан Вилл ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Доставка и въвеждане на софтуер и хардуерно оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в компанията (интегрирана информационна система за управление на бизнеса)
Обособена позиция 2: Сървър“

При реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и предвид размера на стойността на процедурата ще се проведе избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет: Доставка и въвеждане на софтуер и хардуерно оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в компанията (интегрирана информационна система за управление на бизнеса) - 1 брой

Прогнозна стойност за обособена позиция 1: 120 000,00 лв. без ДДС

Обособена позиция 2: Сървър – 2 броя

Прогнозна стойност за обособена позиция 2: 12 000,00 лв. без ДДС

Обща стойност на процедурата: 132 000,00 без ДДС

Срок за подаване на оферти: 05/12/2017 г.
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/ , както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Тръжната документация може да свалите от тук

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau