English

Инспектиране на материалите

Антоан Вилл осъществява 100% входящ контрол на качеството и количеството на доставяните суровини, за да осигури съответствието им с изискванията на клиентите. Движението на материалите се проследява от приемането им в склада на фирмата до предаването им в производството.
Антоан Вилл винаги информира своите клиенти за разходите на материалите, доставяни от тях.

<<Всички услуги

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau