Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност
17.09.2022

 

 

 

„Антоан Вилл“ ЕООД стартира изпълнението на проект  BG16RFOP002-6.002-0264-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

 

 

Бенефициент: „Антоан Вилл“ ЕООД

Номер на договора:  BG16RFOP002-6.002-0264-C01

Наименование: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Обща стойност: 273 320.00 лв., от които 136 660.00 лв.
европейско и  136 660.00 лв. собствено съфинансиране

 Начало на проекта:16.09.2022

 Край на проекта: 16.07.2023

 

 Място на изпълнение на проекта: гр. Русе

 

„Антоан Вилл“ ЕООД започва изпълнението на проект № BG16RFOP002-6.002-0264-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 273 320.00 лв., от които 136 660.00 лв. европейско и  136 660.00 лв. собствено съфинансиране като средствата са необходими на „Антоан Вилл“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца.

 Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.  .

 Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са:

+ Подобряване на енергийната ефективност на фирма „Антоан Вилл“ ЕООД;

+ Повишаване на конкурентоспособността на фирмата;

+ Понижаване на енергийната интензивност.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.077-1278-C01, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Антоан Вилл“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган.